EPF vs PPF
  

EPF და PPF ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს, რადგან ეს ორივე საპენსიო ასაკში თანხების მოპოვების მიზნით არის შექმნილი. ამასთან, EPF მთავრობის მიერ მინიჭებულია ნებისმიერი ხელფასის მქონე თანამშრომლისთვის, ხოლო PPF არის ნებაყოფლობითი ანაბარი, რომელსაც შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი ხელფასის ან არაკვალიფიცირებული ინდივიდი. მათი მსგავსების გამო, ეს ორი კონცეფცია ადვილად არის დაბნეული. სტატიაში ნათელია განმარტება, თუ რა არის EPF და PPF და განმარტავს ორივე თავისებურებებს. სტატიაში ასევე მოცემულია შედარება ორთა შორის, რაც ხაზს უსვამს მათ მსგავსებებს და განსხვავებებს.

რა არის EPF?

EPF მხარს უჭერს თანამშრომელთა პროვანსულ ფონდს და წარმოადგენს საპენსიო სარგოს ფონდს, რომელსაც გახსნის ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც იღებს ხელფასს. საპენსიო სქემის პოლიტიკის თანახმად, დასაქმებულის ძირითადი ხელფასის პროცენტი (ზოგადად, 12%) ყოველთვიურად ედება EPF ფონდში. ისევე, როგორც დასაქმებულს, დამსაქმებელმა ასევე უნდა ჩამოაგდოს დასაქმებულის ძირითადი ხელფასის პროცენტი (ისევ, ზოგადად, 12%) დასაქმებულის EPF ფონდში, და ამ პროცენტებს განსაზღვრავს ქვეყნის მთავრობა. ყოველთვიურად, დასაქმებულთა ხელფასის 24% ირიცხება EPF და ამ თანხებს ინახავს სამთავრობო ორგანიზაცია. დასაქმებულებს ასევე შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ 12% -ზე მეტს თავიანთ EPF ფონდში, მაგრამ დამსაქმებელს არ ევალება წვლილი შეიტანოს 12% -ზე მეტი ოდენობით, რაც საჭიროა კანონით.

EPF ანგარიშიდან მიღებული სახსრები მიიღებს მაღალ პროცენტს, რაც წლების განმავლობაში გროვდება სახსრების ამოღებამდე. ფონდში არსებული თანხები შეიძლება მოხსნას დასაქმებულმა პენსიაზე გასვლის დროს, ან შეგიძლიათ მიიღოთ იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელი სამუშაოზე გადადის. დასაქმებულებს შეუძლიათ ასევე დააგროვონ საკუთარი დაგროვილი EPF თანხები ახალ EPF ანგარიშზე, როდესაც დამსაქმებლები შეცვლიან სამუშაოს გადაცემის დროს ფულადი სახსრების ნაცვლად.

რა არის PPF?

PPF წარმოადგენს სახალხო დამცველების ფონდს და არის ფონდი, რომელსაც ქმნის და მართავს ქვეყნის მთავრობა. ფონდი ღიაა ნებისმიერი ფიზიკური პირისათვის, რომელსაც სურს შეინარჩუნოს ფონდი საპენსიო მიზნებისთვის. EPF- სგან განსხვავებით, PPF შეიძლება გახსნას იმ პირებმა, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ ან არ შეიძლება მიიღონ დაწესებული ხელფასი, მაგალითად, შტატგარეშე დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი კონსულტანტები და ყველას, ვინც აწარმოებს საკუთარ საქმეს ან მუშაობს, ან იღებს დროებით ან კონტრაქტორულ სამუშაოებს. PPF ანგარიშის გახსნა ასევე შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებიც არ იღებენ შემოსავალს; ამასთან, მინიმალური ანაბარი უნდა გაკეთდეს წელიწადში, რომ ანგარიში შენარჩუნდეს. ასევე არსებობს შეზღუდვა იმ თანხების მაქსიმალური ოდენობით, რომელთა დეპონირებაც შესაძლებელია. PPF ანგარიშზე თანხები გაიზრდება პროცენტით და ამ თანხების ამოღება შესაძლებელია 15 წლის შემდეგ. ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში ინვესტიციის პერიოდი შეიძლება გახანგრძლივდეს.

რა განსხვავებაა EPF და PPF- ს შორის?

EPF და PPF ორივე შენარჩუნებულია იმავე მიზნით; გახსნას ფონდი, რომელსაც შეუძლია ინდივიდუალურად გამოიყენოს პენსიაზე გასვლისთანავე. ამ ორს შორის მთავარი განსხვავება ის არის, რომ EPF იძულებულია ხელფასის მქონე პირთათვის, და არსებობს კონკრეტული პროცენტი, რომელიც უნდა დაარიცხოს თანამშრომლის EPF ანგარიშზე ყოველთვიურად. PPF, მეორეს მხრივ, არ არის სავალდებულო და ნარჩუნდება ნებაყოფლობით და შეიძლება შეიქმნას პირი, რომელსაც შეუძლია ან არ მიიღოს ხელფასი. სხვა მთავარი განსხვავება ის არის, რომ EPF შეიძლება მოხდეს პენსიაზე გასვლის შემდეგ, ან როდესაც პირს ტოვებს ამჟამინდელი სამსახური. PPF შეიძლება გაიყვანოს ნებისმიერ დროს, 15 წლამდე თანხების დაფარვასა და პენსიაზე გასვლას შორის (15 წლის შემდეგ, ფონდი შეიძლება გაგრძელდეს 5 წლით, ნებისმიერ დროს რამდენჯერმე). ამ სახსრების საგადასახადო მკურნალობა ასევე საკმაოდ განსხვავებულია. PPF– ით თანხები ან პროცენტი არ იბეგრება, ხოლო EPF შეიძლება დაიბეგროს, თუ თანხები ამოღებულია 5 წლის დასრულებამდე.

Შემაჯამებელი:

EPF vs PPF

• EPF წარმოადგენს დასაქმებულთა პროვანსულ ფონდს და წარმოადგენს საპენსიო სარგოს ფონდს, რომელსაც გახსნის ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც იღებს ხელფასს.

• PPF წარმოადგენს საზოგადოებრივი უზრუნველყოფის ფონდს და წარმოადგენს ფონდს, რომელსაც ადგენს და ინახავს ქვეყნის მთავრობა. ფონდი ღიაა ნებისმიერი ფიზიკური პირისათვის, რომელსაც სურს შეინარჩუნოს ფონდი საპენსიო მიზნებისთვის.

• ამ ორს შორის მთავარი განსხვავება ის არის, რომ EPF არის სავალდებულო ხელფასების მქონე პირთათვის, და არსებობს კონკრეტული პროცენტი, რომელიც უნდა შეიტანოს დეპონირებულობაზე, ხოლო PPF არ არის მანდატური და ნარჩუნდება ნებაყოფლობით და შეიძლება შეიქმნას ინდივიდუალური პირი, რომელსაც შეუძლია ან შეიძლება არ მიიღოს ხელფასი.